นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
Data Protection Policy
บริษัท วีวาสนาดี จำกัด
ยินดีต้อนรับผู้ใช้บริการทุกท่านเข้าสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ WelearnPro

นโยบายนี้อธิบายถึงวิธีการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้ท่านได้รับทราบถึงนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ ๒๕๖๒ จึงประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

1. หลักการ
การเคารพสิทธิและการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท วีวาสนาดี จำกัด มีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ WelearnPro จะกระทำโดยมีวัตถุประสงค์ ขอบเขต และใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม ในการเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล ตลอดจนเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นแก่การให้บริการ หรือบริการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดภายใต้วัตถุประสงค์ของแพลตฟอร์มออนไลน์ WelearnPro เท่านั้น การเข้าถึงหรือการใช้งานแพลตฟอร์มออนไลน์ WelearnPro ถือว่าผู้ใช้บริการตกลงยอมรับเงื่อนไขของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของแพลตฟอร์มออนไลน์ WelearnPro ฉบับนี้

2. คำนิยาม
ข้อมูลที่เก็บรวบรวม
หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่แพลตฟอร์มออนไลน์ WelearnPro ดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยตามที่นโยบายนี้กำหนด โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้บริการดำเนินการเข้าถึงหรือล็อกอิน (Log in) หรือใช้บริการระบบการให้บริการของแพลตฟอร์มออนไลน์ WelearnPro

ข้อมูลส่วนบุคคล
หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงข้อมูลอื่นตามที่นโยบายนี้หรือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

ผู้ใช้บริการ
หมายถึง ผู้เข้าชม ลูกค้า ผู้ใช้บริการของแพลตฟอร์มออนไลน์ WelearnPro ที่เป็นบุคคลผู้ใช้บริการในการให้บริการ และให้รวมถึงผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนฯ

ระบบการให้บริการ
หมายถึง ระบบหรือช่องทางการให้บริการของแพลตฟอร์มออนไลน์ WelearnPro ดังนี้ www.welearnpro.com และให้หมายความรวมถึงแอปพลิเคชันสำหรับการใช้บริการผ่านโทรศัพท์มือถือหรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ คอร์สเรียนออนไลน์ หรือ หรือการให้บริการผ่านช่องทางอื่นใดตามที่ WelearnPro กำหนด

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่แพลตฟอร์มออนไลน์ WelearnPro ได้จัดเก็บ จะไม่ถูกนำไปดำเนินการอื่นนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ที่แพลตฟอร์มออนไลน์ WelearnPro ระบุไว้ โดยทางแพลตฟอร์มออนไลน์ WelearnPro เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
   3.1 เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลของสมาชิกและรับสิทธิการเข้าใช้บริการของแพลตฟอร์มออนไลน์ WelearnPro
   3.2 เพื่อใช้ในการเข้าร่วมกิจกรรมทุกประเภทกับแพลตฟอร์มออนไลน์ WelearnPro
   3.3 เพื่อใช้ในการติดต่อกับผู้ใช้บริการ
      (1) ตามที่ผู้ใช้บริการแจ้งขอให้แพลตฟอร์มออนไลน์ WelearnPro ดำเนินการหรือเพื่อตอบคำถามต่างๆ ที่ส่งถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ WelearnPro
      (2) ตามที่ผู้ใช้บริการแจ้งการรับข้อมูลข่าวสารทาง SMS หรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ด้านการสื่อสารทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารจากแพลตฟอร์มออนไลน์ WelearnPro
      (3) สำหรับแจ้งการจอง ส่งคำยืนยันการสั่งซื้อ การแจ้งเตือนเกี่ยวกับบริการต่างๆ
      (4) ตามที่ผู้ใช้บริการต้องการเข้าถึงกิจกรรมมและข้อมูลบริการต่างๆ ของแพลตฟอร์มออนไลน์ WelearnPro
   3.4 เพื่อตรวจสอบและแจ้งผลการเรียนหรืออบรม การตอบโต้บทสนทนา การส่งหนังสือรับรองการผ่านการเรียนหรืออบรม
   3.5 เพื่อเป็นข้อมูลยืนยันการผ่านการทดสอบหรือจบหลักสูตรวิชา
   3.6 เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมและแนวโน้มของผู้ใช้เพื่อปรับปรุงและเข้าใจวิธีที่ผู้ใช้ใช้บริการของแพลตฟอร์มออนไลน์ WelearnPro
   3.7 เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์และติดตามการใช้บริการทางแพลตฟอร์มออนไลน์ WelearnPro และวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบย้อนหลังในกรณีที่เกิดปัญหาการใช้งานแพลตฟอร์มออนไลน์ WelearnPro จึงจัดเก็บบันทึกข้อมูลการเข้าออกเว็บไซต์ (Log Files) ของท่านโดยระบบอัตโนมัติ โดยจัดเก็บข้อมูลต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
      (1) หมายเลขไอพี (IP Address)
      (2) ประเภทของโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser)
      (3) การระบุตำแหน่ง (Location)


4. ข้อมูลที่เก็บรวมรวมและการนำไปใช้

การให้บริการกับผู้ใช้บริการทั่วไป
ประเภทข้อมูล: ชื่อ/นามสกุล/อีเมล/หมายเลขโทรศัพท์มือถือ/รูปภาพ/ข้อมูลบัญชีโซเชียลมีเดีย(Social Media Account)
วัตถุประสงค์ :
   ● เพื่อตรวจสอบตัวตนของผู้ใช้บริการ
   ● เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการใช้บริการและเข้าระบบการให้บริการของแต่ละบัญชีผู้ใช้บริการ
   ● เพื่อรักษาความปลอดภัยต่อบัญชีผู้ใช้บริการ

Data: Credit Card information
วัตถุประสงค์
   ● เพื่อเป็นช่องทางการชำระเงินตามที่ผู้ใช้บริการกำหนด ทั้งนี้ ข้อมูลบัตรเครดิตจะถูกจัดเก็บและถูกตรวจสอบผ่านทางระบบชำระเงินผ่านบุคคลที่สาม ข้อมูลนี้จะไม่ถูกจัดเก็บอย่างถาวรในเซิร์ฟเวอร์ของแพลตฟอร์มออนไลน์ WelearnPro และจะถูกลบทันทีหลังจากผ่านระบบการตรวจสอบโดยระบบชำระเงินของบุคคลที่สาม

ประเภทข้อมูล: คุกกี้ (Cookies)
วัตถุประสงค์
   ● เพื่อเป็นข้อมูลที่อาจเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการในครั้งถัดไปที่ผู้ใช้บริการกลับมาเยี่ยมชมแพลตฟอร์มออนไลน์ WelearnPro

ประเภทข้อมูล ข้อมูลการเรียนหรือการใช้บริการคอร์สเรียนออนไลน์
วัตถุประสงค์
   ● เพื่อเป็นการติดตามประวัติ ประสบการณ์ และความคืบหน้า รวมถึงจัดทำข้อมูลในการเรียนคอร์สเรียนออนไลน์ผ่านระบบการให้บริการ

ประเภทข้อมูล ข้อมูลการให้คะแนนความนิยม (Rating)
วัตถุประสงค์
   ● เพื่อจัดอันดับคะแนนความนิยมในแต่ละคอร์สเรียนออนไลน์

ประเภทข้อมูล ข้อมูลความเห็นที่อยู่ใน Discussion board
วัตถุประสงค์
   ● เพื่อเป็นข้อมูลและเพื่อการตอบข้อสงสัยแก่ผู้ใช้บริการ และการพัฒนาปรับปรุงระบบการให้บริการ

ประเภทข้อมูล ข้อมูลการ Wishlist
วัตถุประสงค์
   ● เพื่อเป็นข้อมูลคอร์สเรียนออนไลน์ที่ผู้ใช้บริการสนใจและชื่นชอบ และเป็นการอำนวยความสะดวกสำหรับกรณีที่ผู้ใช้บริการประสงค์จะจัดซื้อคอร์สเรียนออนไลน์ดังกล่าวในอนาคต

ประเภทข้อมูล ข้อมูลการทำแบบทดสอบ
วัตถุประสงค์
   ● เพื่อจัดเก็บข้อมูลการทำแบบทดสอบของแต่ละคอร์สเรียนออนไลน์ให้แก่ผู้ใช้บริการ

ประเภทข้อมูล ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมระบบการให้บริการ / Google analytic / Facebook / Twitter / Survey
วัตถุประสงค์
   ● เพื่อเป็นข้อมูลการใช้วิเคราะห์การเข้าใช้งาน การเก็บสถิติ และการนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ

ประเภทข้อมูล รูปภาพและรายละเอียดของใบประกาศนียบัตรหรือใบปริญญาบัตร
วัตถุประสงค์
   ● เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการติดต่อและยืนยันผู้ที่ผ่านการทดสอบหรือจบหลักสูตร รวมถึงเป็นหลักฐานการที่จะต้องส่งให้หน่วยงานราชการหรือสถาบันการศึกษา หรือองค์กรใดๆ

5. ข้อมูลที่มีความอ่อนไหวที่เก็บรวบรวม และการนำไปใช้
ประเภทข้อมูลที่เก็บรวบรวมและวัตถุประสงค์
ประเภทข้อมูล ข้อมูลชีวภาพ (รูปใบหน้า)
วัตถุประสงค์
   ● เพื่อนำไปใช้แสดงผลในหน้าบัญชีผู้ใช้งาน
   ● เพื่อนำไปใช้แสดงผลหน้ากระดานสนทนา

ประเภทข้อมูล ข้อความและบทสนทนา ในกระดานสนทนา
วัตถุประสงค์
   ● เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการแสดงความคิดเห็น การถามและตอบปัญหาในบทเรียนของหลักสูตรนั้นๆ โดยการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลส่วนข้อมูลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) จะอยู่ภายใต้ความยินยอมของผู้ใช้บริการก่อนเท่านั้น เว้นแต่เป็นการจัดเก็บข้อมูล ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

6. การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล
6.1 แพลตฟอร์มออนไลน์ WelearnPro จะจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ในลักษณะเอกสารหรือข้อมูลที่เก็บอยู่ในรูปแบบดิจิทัลจัดเก็บในลักษณะ Cloud
6.2 แพลตฟอร์มออนไลน์ WelearnPro จะเก็บรักษาข้อมูลต่างๆ ของผู้ใช้บริการภายใต้นโยบายความปลอดภัยตามนโยบายนี้ ตลอดระยะเวลาเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการเก็บเพื่อให้บริการแก้ผู้ใช้บริการ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะแจ้งยกเลิกหรือเพิกถอนความยินยอมให้จัดเก็บข้อมูลใดๆ ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้ เว้นแต่แพลตฟอร์มออนไลน์ WelearnPro มีเหตุจำเป็นตามวัตถุประสงค์ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

7. การใช้คุกกี้ (Cookies) โดยบุคคลภายนอก และเทคโนโลยีการติดตามอื่น

คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ (Strictly necessary cookies)

คุกกี้ประเภทนี้มีความสำคัญต่อการทำงานของแพลตฟอร์มออนไลน์ WelearnPro ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวกและต่อเนื่องในการใช้บริการเว็บไซต์ให้กับผู้ใช้บริการ รวมทั้งช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการเว็บไซต์ได้อย่างได้อย่างปลอดภัย

คุกกี้ด้านประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ (Performance cookies)

แพลตฟอร์มออนไลน์ WelearnPro ใช้คุกกี้ประเภทนี้เพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการเข้าและพฤติกรรมการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ WelearnPro เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจํานวนผู้ใช้งาน ตลอดจนช่วยให้บริษัททราบถึงพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการทํางานของเว็บไซต์ โดยให้ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้สะดวกขึ้น

8. คำรับรอง
แพลตฟอร์มออนไลน์ WelearnPro จะไม่กระทำการใดๆ แตกต่างจากที่ระบุในวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล เว้นแต่
   (1) ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ให้ผู้ใช้บริการทราบ และได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ
   (2) เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนด

9. การนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้อย่างจำกัด
   9.1 แพลตฟอร์มออนไลน์ WelearnPro จะใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากท่านและจะต้องเป็นการใช้ตามวัตถุประสงค์ของสำนักงานเท่านั้น
   9.2 แพลตฟอร์มออนไลน์ WelearnPro จะดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานมิให้เปิดเผย แสดง หรือทำให้ปรากฏในลักษณะอื่นใดซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์หรือต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่
      (1) เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนด
      (2) ได้รับความยินยอมจากท่าน
      (3) เป็นไปเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของท่านและผู้ใช้บริการอื่น
      (4) เพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
      (5) เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจัย หรือการจัดทำสถิติ
   9.3 ในบางกรณีแพลตฟอร์มออนไลน์ WelearnPro อาจให้บุคคลหรือหน่วยงานอื่นเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็น และเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของแพลตฟอร์มออนไลน์ WelearnPro ทั้งนี้แพลตฟอร์มออนไลน์ WelearnPro จะต้องได้รับความยินยอมจากท่านก่อน

10. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและคุณภาพของข้อมูล
   10.1 แพลตฟอร์มออนไลน์ WelearnPro ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จึงกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนการป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยมิได้รับอนุญาต ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กำหนดในนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของแพลตฟอร์มออนไลน์ WelearnPro
   10.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่แพลตฟอร์มออนไลน์ WelearnPro ได้รับมา เช่น ชื่อ อายุ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น ซึ่งสามารถบ่งบอกตัวบุคคลของท่านได้ และเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน จะถูกนำไปใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานของแพลตฟอร์มออนไลน์ WelearnPro เท่านั้น และเราจะดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

11. การมีส่วนร่วมและสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
   11.1 ในกรณีที่ท่านประสงค์จะทราบข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตนเอง ท่านสามารถมีคำร้องขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัท วีวาสนาดี จำกัดกำหนด เมื่อได้รับคำร้องขอดังกล่าวแล้ว เราจะรีบดำเนินการแจ้งถึงความมีอยู่ หรือรายละเอียดของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้ท่านภายในระยะเวลาอันสมควร
   11.2 หากท่านเห็นว่า ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่เกี่ยวกับตนไม่ถูกต้องตามที่เป็นจริง ท่านสามารถแจ้งบริษัท วีวาสนาดี จำกัด เพื่อให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ ในการนี้บริษัท วีวาสนาดี จำกัดจะจัดทำบันทึกคำคัดค้านการจัดเก็บ ความถูกต้อง หรือการกระทำใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นหลักฐานด้วย
   11.3 ท่านมีสิทธิตรวจดูความมีอยู่ ลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ของการนำข้อมูลไปใช้ และสถานที่ทำการของบริษัท วีวาสนาดี จำกัด นอกจากนี้ยังมีสิทธิดังต่อไปนี้
      (1) ขอสำเนา หรือขอสำเนารับรองถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของตน
      (2) ขอแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของตนให้ถูกต้องสมบูรณ์
      (3) ขอระงับการใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน
      (4) ขอให้ดำเนินการลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน
      (5) ขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนในกรณีที่เป็นข้อมูลซึ่งผู้ใช้บริการไม่ได้ให้ความยินยอมในการรวบรวมหรือจัดเก็บ
   11.4 อย่างไรก็ตามบริษัท วีวาสนาดี จำกัดอาจปฏิเสธสิทธิของท่านได้ในกรณีที่กฎหมายกำหนด หรือในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกทำให้ไม่ปรากฏชื่อหรือสิ่งบอกลักษณะอันสามารถระบุตัวท่านได้อีก

12. การติดต่อ
ในกรณีที่มีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ บริษัท วีวาสนาดี จำกัด ยินดีที่จะตอบข้อสงสัยและรับฟังข้อเสนอ

บริษัท วีวาสนาดี จำกัด
235 อาคารพิบูลวัฒนา ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105556011141
หมายเลขโทรศัพท์ : 02 615 8998
อีเมล : service@wewasanad.com
เว็บไซต์ : https://www.wewasanad.co.th/
เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 9:30 - 18:00 น.
* วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 14 กรกฎาคม 2565

เว็บไซต์ WE LEARNPRO มีการใช้เทคโนโลยี เช่น คุกกี้ (cookies) เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้น เราจึงขอให้ท่านยินยอมสำหรับการใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ และนโยบายความเป็นส่วนตัว